Transmitància tèrmica Uw i la unitat W/(m2K)

Transmitància tèrmica Uw i la unitat W/(m2K)

La transmitància tèrmica Uw és una de les unitats de mesura fonamentals per a l'avaluació tèrmica d'una construcció. Aquesta unitat ens permet saber quanta calor es transmet mitjançant un material per unitat de temperatura i superfície. La Transmitància Tèrmica Uw també es coneix com a Valor-U en alguns llocs. La Transmitància Tèrmica Uw es relaciona directament amb la unitat W/(m2K). 

Què és la Transmitància Tèrmica Uw?

La Transmitància Tèrmica Uw és la mesura de la calor que flueix per unitat de temps i superfície, transferida a través d'un sistema constructiu, format per una o més capes de material, quan hi ha un gradient tèrmic de 1°C (o 1K) de temperatura entre aquestes capes. Aquesta unitat s'expressa a W/(m2K). Aquesta Transmitància Tèrmica Uw es pot calcular utilitzant l'expressió U = 1/RT , on U és la Transmitància Tèrmica Uw i RT és la resistència tèrmica de tot el component constructiu. Aquesta expressió s'utilitza sobretot per a tancaments en contacte amb l'aire exterior, com ara cobertes, murs de façana o terres de balcons o terrasses. 

Com es calcula la Transmitància Tèrmica Uw?

La Transmitància Tèrmica Uw es pot calcular de diferents maneres, depenent dels materials de què està constituït el component constructiu, com fusteries de PVC, metall o fusta. Per exemple, per a una finestra el càlcul es fa multiplicant la temperatura superficial pels valors de la resistència tèrmica del telai, del vidre i de l'intercalari. A aquesta multiplicació se li sumen els factors de conducció tèrmica corresponents. Finalment, la Transmitància Tèrmica Uw es calcula dividint 1 per la resistència tèrmica total. 

Quins són els factors que afecten la Transmitància Tèrmica Uw?

Un dels principals factors que afecten la Transmitància Tèrmica Uw és la conductivitat tèrmica del material. Aquesta conductivitat tèrmica ha de ser presa en compte per al càlcul de la Transmitància Tèrmica Uw, ja que és inversament proporcional a la resistència tèrmica, el que vol dir que com més resistència dels materials menor és la quantitat de calor que es perd a través de ells. Un altre factor important que afecta el Valor-U és el perfil. La transmitància tèrmica dels perfils canvia en funció del material i de la geometria. Per això, el Codi Tècnic de l'Edificació inclou una taula amb els valors U dels materials més comuns. 

Conclusió

En resum, la transmitància tèrmica Uw és una de les unitats de mesura fonamentals per a l'avaluació tèrmica d'una construcció. Aquesta unitat es relaciona directament amb la unitat W/(m2K). La Transmitància Tèrmica Uw s'utilitza per a tancaments en contacte amb l'aire exterior, com ara cobertes, murs de façana o terres de balcons o terrasses. Per calcular-la es fa servir l'expressió U = 1/RT , on U és la transmitància tèrmica Uw i RT és la resistència tèrmica de tot el component constructiu. Els factors que afecten la Transmitància Tèrmica Uw també s'han de tenir en compte, com ara la conductivitat tèrmica del material i el perfil. El codi tècnic de l'edificació inclou una taula amb els valors U dels materials més comuns.

© Copyright 2022 Finestres Girona- Tots els drets reservats
Instal·lacions Finestres Girona - GRUP SEIAD - CIF: E72580863 
680 46 14 20 - Mossèn Pere Campolier 27, 17833, Fontcoberta
Avís Legal - Política de Cookies - Política de Privacitat